🎨 บรัชสีกวอช 130 บรัช The Realistic Gouache by Freya.art สำหรับ Procreate